Religious Studies

Course Name:Religious Studies
Course Code:0490

Specimen papers 2025

Specimen papers 1 : Specimen papers
Solution: Mark Scheme
Specimen papers 2 : Specimen papers
Solution: Mark Scheme

Specimen papers November 2020

Specimen papers 13 : Specimen papers
Solution: Mark Scheme
Specimen papers 12 : Specimen papers
Solution: Mark Scheme

Year 2014 -November

Question Paper 12 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 13 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 22 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 23 : Question Paper
Solution: Mark Scheme

Year 2012 -November

Question Paper 11 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 12 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 13 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 21 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 22 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Question Paper 23 : Question Paper
Solution: Mark Scheme