Religious Studies

Course Name: Religious Studies
Course Code: 4RS1
Specifications Specification
Specifications Specification
Specifications and Sample Assessment: Religious Studies 4RS1 Specification and Sample Assessment 

Year 2021- June

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Paper 2: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Provisional 1: Mark Scheme
Provisional 2: Mark Scheme
Modified Paper: Modified Zip

Year 2020- November

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Paper 2: Question Paper
Solution: Mark Scheme

Year 2019- June

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Paper 2: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Modified Papers: Modified Papers

Year 2018 – June

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme

Year 2017 – June

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme

Edexcel IGCSE Religious Studies Past Papers:

Year 2016

Paper 1: Question Paper

Year 2015

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme

Page 1 of 2Next